Skanska Wojsko Polskie Bogdanka PKP Cargo MON Jastrzębska Spółka Węglowa
Realizujemy Projekt w ramach działania 5.1. RPO WL 2014-2020
Umowa nr: RPLU.5.1-06-0105/18-00
Dofinansowanie Projektu: Termomodernizacja budynków tartaku w Sosnowicy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Lubelskiego lata 2014-2020, Oś Priorytetowa : 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA,
Działanie: 5.1. współfinansowanego ze środków europejskich.

Przedmiotem Projektu jest: poprawa efektywności energetycznej działalności produkcyjnej zakładu tartacznego przedsiębiorstwa „IR-BUD” w miejscowości Sosnowica do 31.12. 2020. Cele szczegółowe:
1. Zwiększenie efektywności energetycznej dwóch budynków produkcyjnych o minimum 70%.
2. Zastosowanie odnawialnych źródeł energii do obniżenia energochłonności dwóch budynków produkcyjnych (montaż nowego źródła ciepła wykorzystującego biomasę) i dywersyfikacja źródeł energii poprzez stworzenie warunków do uzyskania dodatkowej zdolności wytwarzania energii elektrycznej o mocy 39,9 kWp (panele fotowoltaiczne)
3. Wdrożenie kompleksowego systemu monitorowania i efektywnego zarządzania energią minimalizującego straty energii generujące duże koszty działalności i pogarszanie stanu środowiska naturalnego
4. Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery na poziomie min. 39% - CO2, PM – 10 min. 79%.
5. Poprawa wizerunku wnioskodawcy wg idei CSR